Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

 

 

1.Yurtiçinde ve yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dâhil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (07.11.1983 tarihli ve 18214 sayılı Resmi Gazete) md.2 a fıkrası)

 

 

2.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanlarının inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.”

 

3.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, on beş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. 

 

 

4.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Öğretim üyelerinin yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmeleri için Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır. 

 

 

5.Öğretim üyesiyim bir yıl önce yurtdışında uzun süreli (6 ay)  görevendirildim, yurtdışına yeni bir uzun süreli görevlendirmem yapılabilir mi?

Öğretim üyesinin yeniden görevlendirilebilmesi için, önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir. Hükümetler arası kültür anlaşmalarına göre veya üniversitelerin yurtdışı üniversitelerle yaptığı ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış bulunan anlaşmalar gereğince yapılacak yurtdışı görevlendirmeler ve 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılacak yurtdışı görevlendirmeler bu Yönetmelikte geçen sınırlamalara tâbi değildir. 

 

 

6.Öğretim üyesiyim, uzun süreli görevlendirmem yapılırsa, yurtiçi aylığı ödenir mi?

Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler. İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

 

7. Öğretim görevlisiyim yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilir miyim?

Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler. 

 

 

8.Araştırma görevlisiyim yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilir miyim?

Araştırma görevlisi veya bu kadrolara atanmış öğretim elemanları üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Bunların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.

 

 

9.Yurtdışı görevlendirilmem sona erdi ne yapmalıyım?

Yurtdışında görevlendirilenler kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

 

 

10. Görevlendirme teklifleri rektörlüğe gönderilirken yapılması gereken işlemler nelerdir?

2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde Öğretim elemanlarının görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

 

 

11.Üniversitenizde kadrolu öğretim elemanlarının diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında ders görevlendirmeleri en fazla kaç saat olur?

              Bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir. Ancak ilgili birimlerin gerekçeli önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirme saati yükseltilebilir. 

 

 

12. 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyeleri, ayrıldıkları üniversitede 40/d maddesine göre görevlendirilebilir mi?

 

              Görevlendirilmeleri uygun değildir. (YÖK Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli kararı)

 

 

13.Üniversitenizde Araştırma görevlisiyim, başka üniversitede ders verebilir miyim?

          Uzman ve Araştırma Görevlilerine ders görevlendirilmesi yapılamaz. (2547 sayılı Kanun md.33 ve 3/b fıkrası)

 

 

14.Çift vatandaşlığı olup, biri TC olanlar yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir mi?

            “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” . (5718 sayılı Kanun md.4-b) hükmü bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanların, yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz.

 

 

15.Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesinde belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.(657 sayılı Kanun Ek md. 8 a-b-c-d-e-f)

 


16.Yazışmalar Öğretim Elemanının Görev Unvanı mı, Kadro Unvanı mı esas alınarak yazılmalıdır?

Görev Unvanı esas alınarak yazılmalıdır. Ayrıca;

                2547 S.K. Unvanların korunması:

                Madde 29 – Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar. 


Oluşturma: 19 Nisan 2018